Regulamin korzystania z aplikacji TrackGSM

 • §1 Postanowienia ogólne
  • Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Usług świadczonych przez firmę PLOG Piotr Rudnicki Usługi Internetowe w Szczecinie, ul. Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin, NIP: 9512838549, REGON: 320878120, e- mail: [email protected] zwaną dalej Usługodawcą.
  • Regulamin o którym mowa w punkcie powyżej jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
  • Serwis oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje, rozwiązania mapowe i nawigacyjne, wybór i układ prezentowych w ramach Serwisu treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy lub jego partnerów biznesowych.
 • §2 Definicje
  • 1. Aplikacja - program o nazwie program.apk do zainstalowania na telefony z systemem Android w wersji 4 i wyższych.
  • Strona internetowa - strona za pośrednictwem której świadczona jest usługa wyświetlania lokalizacji telefonu z zainstalowaną aplikacją.
  • Serwis - Aplikacja i Strona internetowa.
  • Konto - konto użytkownika na rzecz którego świadczona jest usługa lokalizacji.
  • Lokalizacja - usługa lokalizowania telefonu komórkowego z zainstalowaną aplikacją. Usługa lokalizacji odbywa się za pośrednictwem sieci GSM i odbiorników GPS.
  • Usługodawca - właściciel Aplikacji i Strony internetowej świadczący usługę użytkownikowi.
  • Użytkownik – każdoczesny, prawowity posiadacz telefonu komórkowego będący osobą pełnoletnią albo osobą niepełnoletnią będącą pod opieką osoby pełnoletniej.
  • Abonament - umożliwia korzystanie z usługi przez określoną ilość czasu. Abonament zawiera określoną w cenniku ilość punktów sms i internet.
  • Punkty sms - punkty umożliwiają lokalizację telefonu za pośrednictwem sms.
  • Punkty internet - punkty umożliwiają lokalizację telefonu za pośrednictwem sieci internet.
 • §3 Korzystanie z Serwisu
  • 1. Usługi świadczone za pomocą Serwisu polegają w szczególności na: określaniu lokalizacji telefonu komórkowego z systemem Android i wersji 4 i nowszych oraz dedykowaną aplikacją.
  • Rozpoczynając korzystanie z Serwisu, Użytkownik akceptuje postanowienia regulaminu.
  • Korzystanie z usługi wymaga telefonu z systemem Android w wersji 4 i nowszych oraz jednej z wymienionych przeglądarek internetowych: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge, Opera w wersji wydanej nie wcześniej niż w styczniu 2015 roku z włączoną obsługą języka JavaScript.
  • Aby mieć możliwość poprawnego korzystania z Serwisu, należy w lokalizowanym telefonie zainstalować aplikację oraz opłacić abonament odpowiedniej wysokości.
  • Użytkownik lokalizowanego telefonu musi wyrazić zgodę na korzystanie z usługi. Przyjmuje się, że w chwili zainstalowania Aplikacji Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z usługi. Użytkownik może wycofać swoją zgodę na używanie usługi poprzez usunięcie Aplikacji z urządzenia mobilnego.
  • Wykupienie abonamentu skutkuje przedłużeniem ważności konta o określoną ilość czasu oraz dopisanie do konta określonej ilości punktów sms i punktów internet.
  • Użytkownik w każdej chwili ma możliwość dokupienia punktów sms i punktów internet oraz może w każdej chwili przedłużyć abonament.
  • W przypadku braku opłacenia abonamentu, Użytkownik traci dostęp do konta.
  • Usługodawca zastrzega sobie usuwanie archiwalnych pomiarów oraz pomiarów dla kont nieaktywnych.
  • Usługodawca nie gwarantuje realizacji usługi poprzez użycie punktów sms i internet. W przypadku braku połączenia z Internetem, użyty punkt sms przełoży się na zlokalizowanie pozycji Użytkownika dopiero w momencie kiedy ten włączy Internet. W przypadku użycia punktów sms i jednoczesnym brakiem środków na koncie lokalizowanego telefonu, usługa lokalizacji nie zostanie zrealizowana.
  • Lokalizacja odbywa się za pośrednictwem GPS. W przypadku kiedy GPS nie jest w telefonie włączony, aplikacja spróbuje zlokalizować telefon na podstawie stacji nadawczych - w takim wypadku dokładność lokalizacji jest dużo mniejsza.
 • § 4 Ogólne zasady korzystania z Serwisu
  • Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i regulaminami sklepów z których Aplikacja została pobrana, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.
  • Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:
   • korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
   • korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Usługodawcę, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw,
   • korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
  • Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Serwisu.
 • §5 Opłaty
  • Użytkownik korzystający z Serwisu ponosi koszty określone w cenniku dostępnym pod adresem http://trackgsm.pl/platnosci.
 • § 6 Odpowiedzialność Usługodawcy
  • Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniając poprawność jej działania. Usługodawca nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Serwisu, jak również jego bezbłędnego działania.
  • Użytkownik korzysta z Serwisu dobrowolnie, na własną odpowiedzialność w tym m.in. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
   • szkody, utracone korzyści będące skutkiem naruszania przez Użytkowników praw osób trzecich,
   • szkody, utracone korzyści powstałe w następstwie zakłóceń dostępności wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Serwisu;
   • usługi, aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają użytkownikom korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem usług.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z opóźnienia przesłania informacji o lokalizacji lub niemożność lokalizacji.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania z Serwisu. Usługodawca zaleca użytkownikom Serwisu korzystanie z aplikacji lub funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze przesyłanych danych.
 • § 6 Zakończenie korzystania z Serwisu
  • Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Serwisu, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w niniejszym Regulaminie lub modyfikacji Serwisu. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga jej usunięcia z urządzenia mobilnego.
  • W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Usługodawcy a w szczególności w jego dobre imię, Usługodawca może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez użytkownika z Serwisu i świadczonych za jej pośrednictwem usług.
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn działalność Serwisu, a także prawo zmiany, wycofania lub dodania nowych usług świadczonych za jej pośrednictwem.
 • § 7 Polityka prywatności
  • 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest PLOG Piotr Rudnicki Usługi Internetowe z siedzibą w Szczecinie, ul. Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin.
  • PLOG Piotr Rudnicki Usługi Internetowe dba o bezpieczeństwo udostępnianych danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.
  • PLOG Piotr Rudnicki Usługi Internetowe zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
  • Dane osobowe zbierane są przez PLOG Piotr Rudnicki Usługi Internetowe w celu umożliwienia Użytkownikom korzystanie z Serwisu. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia skorzystanie z Serwisu.
  • Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz składa oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dla celów związanych z korzystaniem z Serwisu prowadzonym przez Administratora ww. danych: PLOG Piotr Rudnicki Usługi Internetowe z siedzibą w Szczecinie, ul. Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin. Niniejsza zgoda obejmuje również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przyszłości o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Zostałem poinformowany w szczególności o prawie wglądu do własnych danych osobowych, prawie żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawie wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy
  • W przypadku gdy Użytkownikiem jest osobą niepełnoletnia akceptacji Regulaminu dokonuje jego opiekun prawny. Nie pozbawia to jednak osoby niepełnoletniej praw określonych w niniejszym paragrafie.
 • § 8 Reklamacje
  • Wszelkie reklamacje związane z działalnością Serwisu oraz ze świadczeniem za jej pośrednictwem usług, a także pytania dotyczące korzystania z Serwisu należy kierować do Usługodawcy na adres poczty elektronicznej [email protected]
  • Reklamacja powinna zawierać w swej treści: nazwę i model urządzenia mobilnego, aktualną wersję systemu teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu, dokładny opis i powód reklamacji. Ponadto reklamacja powinna zawierać numer telefonu użytkownika.
  • W terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania Usługodawca rozpatruje reklamację oraz informuje użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 • § 9 Zmiana i dostęp do Regulaminu
  • Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia w Serwisie. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu.
  • Usługodawca zapewnia dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej www.trackgsm.pl lub jej podstronach oraz bezpośrednio w Serwisie.
 • § 10 Postanowienia końcowe
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  • Regulamin obowiązuje od dnia 15.06.2016.

Napisz do nas

Masz pytanie, pomysł? Napisz! Odpowiadamy w ciągu 24h roboczych